ความรู้พื้นฐานของระบบไฟฟ้า

ข้อแตกต่างระหว่างมิเตอร์ไฟ TOU กับแบบธรรมดา

มิเตอร์ TOU กับแบบธรรมดา

มิเตอร์ไฟ TOU หรือมิเตอร์ไฟแบบคิดค่าไฟตามช่วงเวลา เป็นมิเตอร์ไฟที่คำนวณค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่ใช้งาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่

ช่วงเวลาใช้ไฟมาก (Peak) : เวลา 09:00 – 22:00 น. จันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล

ช่วงเวลาใช้ไฟน้อย (Off-Peak) : เวลา 22:00 – 09:00 น. จันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล และ เวลา 00:00 – 24:00 น. เสาร์ – อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ และวันพืชมงคลที่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย)

แต่ละช่วงเวลาจะมีอัตราค่าไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ช่วงเวลาใช้ไฟมากจะมีอัตราค่าไฟฟ้าสูงสุด ช่วงเวลาใช้ไฟน้อยจะมีอัตราค่าไฟฟ้าถูกกว่าแบบธรรมดามาก

มิเตอร์ไฟ TOU เหมาะสำหรับบ้านหรือธุรกิจที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา เช่น บ้านที่มีสมาชิกทำงานนอกบ้านทั้งวันและกลับมาบ้านในช่วงเย็น การใช้ไฟฟ้าในช่วงเย็นจะมากกว่าการใช้ไฟฟ้าในช่วงกลางวัน ดังนั้น บ้านที่มีมิเตอร์ไฟ TOU จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยเลื่อนการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากไปใช้งานในช่วงกลางคืนหรือช่วง Off-Peak

นอกจากนี้ มิเตอร์ไฟ TOU ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานมากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องคำนึงถึงช่วงเวลาที่ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเร่งด่วนซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าสูง

มิเตอร์ไฟ TOU (Time-of-Use):

 • มิเตอร์ TOU จะคิดค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาที่ใช้ไฟฟ้า ซึ่งช่วงเวลานี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 หรือ 3 ช่วงขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละที่ได้กำหนดไว้
 • ช่วงเวลาที่มีการเริ่มต้นใช้ค่าไฟฟ้าต่ำสุดเรียกว่า “ช่วงประมาณประจำวัน (off-peak)” ซึ่งอาจเป็นช่วงกลางคืนหรือช่วงที่บริษัทไฟฟ้ากำหนด
 • ช่วงที่ใช้ค่าไฟฟ้าคิดเป็นปกติเรียกว่า “ช่วงประมาณหรือช่วงอย่างกลาง (mid-peak)” ซึ่งเป็นช่วงที่ใช้ไฟฟ้าประมาณกลางวัน
 • ช่วงที่มีการใช้ค่าไฟฟ้าสูงสุดเรียกว่า “ช่วงประมาณหรือช่วงปลาย (on-peak)” ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้คนใช้ไฟฟ้ามากที่สุด เช่น เวลาทำงาน หรือช่วงเย็น
 • ค่าไฟฟ้าจะคิดตามราคาที่กำหนดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ถ้าใช้ไฟฟ้าในช่วงประมาณประจำวันราคาจะถูกกว่าในช่วงประมาณหรือช่วงปลาย
มิเตอร์ TOU

มิเตอร์ไฟแบบธรรมดา (Flat-rate):

 • มิเตอร์ไฟแบบธรรมดาคือรูปแบบที่มีค่าไฟฟ้าคงที่ตลอดเวลา ไม่คิดค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาใช้งาน
 • ในรูปแบบนี้คุณจะต้องชำระค่าไฟฟ้าในอัตราเดียวกันไม่ว่าคุณจะใช้ไฟฟ้าในช่วงไหนก็ตาม
มิเตอร์ไฟฟ้า 15/45

ข้อดีของมิเตอร์ไฟธรรมดา

 • ไม่ว่าจะใช้ไฟมากหรือน้อยในช่วงเวลาไหนก็จะคิดค่าไฟในอัตตราเดียวกัน ประมาณหน่วยละ 2.2-4.2 บาท ตามการใช้งาน

ข้อเสียของมิเตอร์ไฟธรรมดา

 • การติดตั้งและเปลี่ยนมิเตอร์ไฟธรรมดามีค่าใช้จ่าย
 • ไม่ส่งเสริมให้ผู้ใช้งานประหยัดไฟในช่วงเวลาใดๆเลย
 • ไม่สามารถควบคุมการใช้งานไฟฟ้าได้

ข้อดีของมิเตอร์ไฟ TOU

 • ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้นหากต้องการใช้งานไฟฟ้าในเวลากลางคืน โดยจ่ายหน่วยละประมาณ 2.6 บาท
 • ส่งเสริมให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานในเวลากลางวัน
 • สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสียของมิเตอร์ไฟ TOU

 • มีการคิดค่าไฟช่วงเวลากลางวันแพงกว่ามิเตอร์ธรรมดา ประมาณหน่วยละ 5.1 บาท
 • การติดตั้งและเปลี่ยนมิเตอร์ไฟ TOU มีค่าใช้จ่าย
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเรียนรู้และวางแผนการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
การเลือกใช้รูปแบบมิเตอร์ไฟที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานไฟฟ้าของแต่ละคน ถ้าคุณใช้ไฟฟ้ามากในช่วงประมาณหรือช่วงปลาย เช่น ใช้ในเวลาทำงานหรือช่วงเย็น เปลี่ยนไปใช้ระบบ TOU อาจช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ เนื่องจากค่าไฟฟ้าในช่วงประมาณประจำวันจะถูกกว่าค่าในช่วงประมาณหรือช่วงปลาย แต่ถ้าคุณใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอกันตลอดเวลา รูปแบบแบบธรรมดาอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากมีค่าไฟฟ้าคงที่ที่น้อยกว่า TOU

ใส่ความเห็น